Algemene verkoopsvoorwaarden

Op deze pagina vind je onze algemene verkoopsvoorwaarden terug. Heb je verdere vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen je graag verder.

Prijzen

Prijzen die op de dag van levering van kracht zijn. De door verkopers aangegane verbintenissen zijn voor ons slechts na schriftelijke bevestiging van onze firma bindend. De verkochte hoeveelheden dienen volledig te worden afgenomen. In tegengesteld geval hebben wij het recht de betaling te eisen, als schadeloosstelling, van een bedrag, gelijk aan de aankoopwaarden van de in geding zijnde goederen.

Uitvoering

De levertermijnen worden volgens onze beste vooruitzichten bepaald. Indien ze niet worden nageleefd ingevolge diverse omstandigheden, kan dit geen aanleiding geven tot contractbreuk, schadeloosstelling of betalingsweigering. In geen geval kan vertraging in de uitvoering van een bestelling voor ons een boete of vernietiging van de orders meebrengen.

Verzendingen

Zij gebeuren op risico en voor rekening van de koper. Afhankelijk van de grootte en type van de zending, kunnen administratie- en/of vervoerskosten aangerekend worden.

Klachten

Om geldig te zijn, dient iedere klacht in verband met een levering ons te worden toegezonden binnen 48 uur na ontvangst van de koopwaar, die na genoemde termijn, als goed bevonden zal worden. Geen enkele klacht, ingediend na deze termijn zal nog aanvaard of in overweging worden genomen. Geen enkele terugzending zal zonder voorafgaande overeenkomst aanvaard worden.

Betalingen

Al onze facturen zijn contant en zonder disconto volgens overeenkomsten tussen partijen betaalbaar. De facturen die niet betaald zijn na 30 dagen factuurdatum kunnen door de post/ons incassobedrijf geïnd worden en zullen in dit geval met de innings/incassokosten vermeerderd worden. De verzuimingsrente tegen 15 % zal verschuldigd zijn vanaf de vervaldag van de factuur. De datum van de factuur en de ontvangst ervan gelden als regelmatige aanmaning om de verzuimingsrenten te doen lopen. Als de niet-betaling van een factuur niet gewettigd is, zal het verschuldigd bedrag met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van 12.40 EURO worden verhoogd als strafbeding voor de eenvoudige vertraging, overeenkomstig art. 1229 van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-betaling hebben wij het recht de koopwaar opnieuw in bezit te nemen, terwijl de koper daarenboven voor de contractbreuk als de schadevergoeding zal verplicht zijn tot de betaling van 25 % van de prijs van de leveringen en van een vergoeding voor de waardevermindering van bedoelde goederen. De niet-betaling van een voorschot, of van de prijs volgens de bedingingen van een contract op de aangeduide en overeengekomen dag, geeft van rechtswege aanleiding tot de opeisbaarheid sinds die dag, van de volledige schuld. Geen enkele betwisting kan tot betalingsweigering van facturen leiden. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet 100% betaald zijn.

Betalingsvoorwaarden Trainingen

Elke inschrijving dient betaald te worden ten laatste 2 weken voor aanvang van de training. Indien u binnen de twee weken voor aanvang van de training inschrijft, zal om een betalingsbewijs worden gevraagd. Uw inschrijving dient betaald te zijn voor aanvang van de training.

Rebates

Elk rebateprogramma tussen Kappa Data en de klant wordt in onderling overleg opgesteld. De voorwaarden van het rebate contract worden schriftelijk verstuurd via mail en/of per post voor de start van de periode waarin de rebate van toepassing zal zijn. Het contract is pas rechtsgeldig indien het getekend is door 1 van de managing partners. De klant krijgt 6 maanden de tijd om zijn factuur te versturen naar Kappa Data na het aflopen van de periode waarop de rebate van toepassing is. Na deze 6 maanden kan de klant geen aanspraak meer maken op de rebate.

Rechtsbevoegdheid

Elk geschil dat ontstaat tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Gent, voor nationale als internationale geschillen. Het innen van schulden door onze firma wijkt niet af van dit beding.

Network services

Voor on-site interventies is de koper verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie die betrekking heeft op de gevraagde interventie. Bij het niet verstrekken van deze informatie zal de door ons aangestelde medewerker, indien hij dit nodig acht en in samenspraak met de koper, vooraf een technische analyse maken. Deze analyse valt onder dezelfde condities on-site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van gegevens.